REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS WIATROMETR.PL


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych treść Regulaminu.

4. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Regulamin został udostępniony na stronie rejestracji oraz logowania do systemu. 


II. Definicje

1. „Usługodawca” - oznacza spółkę PM Ecology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-321 Gdynia, ul. Podolska 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000268796, posiadającą REGON: 221714694, NIP: 5862278374, adres poczty elektronicznej pomoc@wiatrometr.pl oraz serwis internetowy (WIATROMETR.PL).

2. „WIATROMETR.PL” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, stanowiący własność Usługodawcy, udostępniony w Internecie, pod głównym adresem wiatrometr.pl.  WIATROMETR.PL jest prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim. Celem działania WIATROMETR.PL jest wspomaganie użytkowników w planowaniu inwestycji w elektrownię wiatrową.

3. „Dane” – oznacza dane meteorologiczne Użytkownika oraz dane turbin wiatrowych, wprowadzane przez Użytkownika do Systemu Informatycznego w celu ich przetwarzania, wizualizacji i analizy w ramach Usług oferowanych przez WIATROMETR.PL. Regulamin określa sposób oraz zasady wprowadzania Danych do Systemu.

4. „Oprogramowanie” – oznacza program komputerowy, udostępniany przez Usługodawcę, służący do transferu wybranych przez Użytkownika danych z posiadanego przez niego urządzenia do pomiaru danych meteorologicznych do Systemu Informatycznego w celu ich przetwarzania, wizualizacji i analizy w ramach korzystania z Usług. Oprogramowanie może zostać pobrane i zainstalowane w systemie informatycznym (komputerze) Użytkownika, po wyrażeniu przez niego zgody na taką instalację oraz zasady korzystania z Oprogramowania.

5. „System informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, strukturę oraz oprawę graficzną Serwisu.

6. „Konto Użytkownika” – oznacza przydzieloną danemu Użytkownikowi przestrzeń w Systemie Informatycznym wraz z mechanizmami informatycznymi, pozwalającą na korzystanie z Usług. W szczególności Konto Użytkownika pozwala na przechowywanie Danych wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu Informatycznego w celu ich analizy w ramach Usług, przeglądanie wyników analiz Danych, zmianę hasła i danych Użytkownika.

7. „Użytkownik” – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach WIATROMETR.PL na zasadach określonych w Regulaminie. W szczególności Użytkownik założył w serwisie WIATROMETR.PL Konto użytkownika.

8. „Prawo Autorskie” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9. „Umowa” – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą określonej Usługi, zawartą na zasadach opisanych w Regulaminie.

10. „Usługa” – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy wykorzystaniu WIATROMETR.PL. 

11. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

12. „Baza Wiedzy” – oznacza zbiór instrukcji korzystania z Usług, zbiór opisów funkcjonalności Usług oraz zbiór informacji na temat energetyki wiatrowej prezentowany w formie tekstów umieszczonych i udostępnionych na stronie internetowej serwisu pod adresem wiatrometr.pl. Baza Wiedzy jest zarządzana przez Usługodawcę.

13. „Cennik” – oznacza cennik Usług świadczonych w serwisie WIATROMETR.PL dostępny na stronie internetowej serwisu oraz po zalogowaniu przed zakupem każdej z Usług.

14. „Treść Serwisu” – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje prezentowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu i na stronie internetowej wiatrometr.pl, w tym własne materiały Usługodawcy, jak również materiały dostarczone przez podmioty trzecie, bez względu na formę zapisu danych materiałów (np. tekst, zdjęcia, materiały multimedialne). W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, iż Dane do Systemu Informatycznego wprowadzane przez Użytkownika nigdy nie będą uważane za Treść Serwisu.


III. Rodzaj i zakres Usług

1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:

a. Usługa „Prognoza prędkości wiatru” – zespół usług świadczonych w ramach Serwisu, polegających na udostępnieniu Użytkownikowi zasobów Systemu Informatycznego, w tym przestrzeni dyskowej oraz infrastruktury informatycznej (oprogramowania), pozwalających między innymi na uzyskanie z serwisu danych wietrzności wyliczonych z użyciem modelu meteorologicznego dla lokalizacji wybranej przez użytkownika, wprowadzenie danych dowolnych elektrowni wiatrowych i ich analizę przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu. W ramach korzystania z Usługi „Prognoza prędkości wiatru” Użytkownik może w szczególności:

   • uzyskać z Systemu dane wietrzności dla wybranej przez Użytkownika lokalizacji. W szczególności Użytkownik w ramach Usługi uzyska: średnią prędkość wiatru, rozkład prędkości wiatru oraz rozkład kierunku wiatru. Udostępnione dane dotyczą wysokości 10 metrów nad poziomem gruntu i zostały wyliczone z wykorzystaniem systemu WRF (Weather Research and Forecasting System),

   • wprowadzać, przechowywać, modyfikować oraz usuwać Dane dowolnych elektrowni wiatrowych,

   • prowadzić prognozy rocznej produkcji energii elektrycznej przez wybraną elektrownię wiatrową na podstawie uzyskanych z Systemu danych wietrzności i wprowadzonych do systemu krzywych mocy poszczególnych turbin wiatrowych.


b. Usługa „Obsługa rocznego pomiaru wiatru” – zespół usług świadczonych w ramach Serwisu, polegających na udostępnieniu Użytkownikowi zasobów Systemu Informatycznego, w tym przestrzeni dyskowej oraz infrastruktury informatycznej (oprogramowania), pozwalających między innymi na wprowadzanie przez Użytkownika do systemu Danych dotyczących prędkości i kierunku wiatru z posiadanego przez Użytkownika urządzenia rejestrującego, wprowadzenie Danych dowolnych elektrowni wiatrowych i ich analizę przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu. W ramach korzystania z Usługi „Obsługa rocznego pomiaru wiatru” Użytkownik może w szczególności:

   • wprowadzać do systemu dane prędkości i kierunku wiatru uzyskane na podstawie rzeczywistego pomiaru z użyciem urządzenia rejestrującego. Aktualna lista urządzeń rejestrujących, które są obsługiwane przez system jest dostępna w zakładce Baza Wiedzy na stronie wiatrometr.pl,

   • wprowadzać, przechowywać, modyfikować oraz usuwać Dane dowolnych elektrowni wiatrowych,

   • prowadzić prognozy rocznej produkcji energii elektrycznej przez wybraną elektrownię wiatrową na podstawie wprowadzonych do systemu Danych z urządzenia rejestrującego i Danych wprowadzonych do systemu krzywych mocy poszczególnych turbin wiatrowych.


2. Usługi świadczona są wyłącznie dla Użytkowników systemu. Dane wprowadzone przez danego Użytkownika oraz wyniki analiz prowadzonych przez Użytkownika są dostępne wyłącznie dla niego. Dane takie nie są w żaden sposób publikowane, czy udostępniane w ramach podstron Serwisu dostępnych dla innych Użytkowników.

3. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu.

4. Usługi oferowane przez WIATROMETR.PL są świadczone przez Usługodawcę za wynagrodzeniem określonym w Cenniku. Zasady rozliczania wynagrodzenia za poszczególne płatne Usługi, w tym sposoby zapłaty wynagrodzenia określone zostały w Cenniku oraz Bazie Wiedzy. Sposób aktywacji poszczególnych Usług opisany został w Bazie Wiedzy.

5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dokonywanie płatności za pomocą następujących metod wykonywania płatności:

a. internetowym przelewem bankowym za pośrednictwem serwisu pośredniczącego w płatnościach internetowych Dotpay, 

b. kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem serwisu Dotpay,

c. przelewem klasycznym.

6. Wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay Użytkownik akceptuje warunki obsługi płatności określone przez Dotpay.

7. Użytkownik jest każdorazowo informowany o cenie określonej usługi w trakcie realizacji procesu zakupu. Warunkiem aktywacji określonej usługi jest uiszczenie opłaty w jeden ze wskazanych sposobów.

8. W przypadku płatności dokonanych metodami określonymi w pkt. 5 lit a i b., Usługa dostępu do określonych części Serwisu jest uruchamiana automatycznie po dokonaniu płatności. Moment ten stanowi rozpoczęcie świadczenia danej usługi przez Usługodawcę. 

9. W przypadku płatności dokonywanej metodą określoną w pkt. 5 lit c., Usługa dostępu do określonych części Serwisu jest uruchamiana manualnie przez administratora po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy. O aktywacji Usługi, Użytkownik jest powiadamiany pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji.  

10. Dzień uruchomienia usługi jest pierwszym dniem okresu, w jakim świadczona jest usługa.

11. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania nowych Usług.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu Systemu w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w serwisie tematycznym.


IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie) oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13-18 rokiem życia albo osoby ubezwłasnowolnione częściowo), które uzyskały uprzednią zgodę swego przedstawiciela ustawowego.

2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą uiszczenia opłaty za wybraną Usługę lub poprzez wprowadzenie do Systemu ważnego kodu aktywującego wybraną Usługę. 

3. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązania przez Użytkownika lub Usługodawcę na zasadach opisanych w rozdziale IV Regulaminu.


V. Rejestracja Użytkownika

1. Do potrzeb korzystania z Usług konieczna jest rejestracja Użytkownika w Serwisie. 

2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie obejmuje następujące kluczowe kroki:

a. Użytkownik wprowadza wymagane dane i informacje do Systemu Informatycznego za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego w Serwisie. W szczególności Użytkownik podaje: proponowany unikalny adres poczty elektronicznej (funkcjonujący jako login) oraz hasło.

b. Użytkownik potwierdza swoją zgodę na treść Regulaminu. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu powoduje przerwanie procedury rejestracji.

c. Po otrzymaniu powyższych danych Użytkownika, System Informatyczny w sposób automatyczny przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość obejmującą potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji oraz odnośnik (hiperlink) do podstrony Serwisu z potwierdzeniem rejestracji, z zastrzeżeniem pkt d) poniżej.

d. W przypadku, gdy podczas rejestracji Użytkownik zaproponował adres poczty elektronicznej wykorzystywany już przez innego Użytkownika, System Informatyczny automatycznie powiadomi o tym Użytkownika, prosząc jednocześnie o ponowne zaproponowanie innego adresu poczty elektronicznej.

e. Użytkownik poprzez wejście na odnośnik (hiperlink) zamieszczony w przesłanej mu poczcie elektronicznej i skuteczne wywołanie wskazanej w odnośniku podstrony Serwisu potwierdza swoją rejestrację w Serwisie, kończąc w ten sposób procedurę rejestracyjną.

3. Z chwilą zakończenia procedury rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika. Użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkowania za pomocą przydzielonego mu loginu i hasła. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Konta Użytkownika zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz instrukcjami zawartymi w Bazie Wiedzy. Użytkownik może dokonać zmiany loginu lub/i hasła dostępu do Konta Użytkownika.


VI.Podstawowe obowiązki Użytkownika

1. W związku z korzystaniem z Usług, każdy z Użytkowników zobowiązany jest do:

a. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu,

b. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet (tzw. net-etykiety),

c. nie wykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek Usług bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, net-etykietą lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich,

d. nie prowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich,

e. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu oraz szczegółowymi regulaminami dotyczącymi poszczególnych Usług, o ile regulaminy takie są stosowane przez Usługodawcę,

f. przestrzegania warunków licencji na Oprogramowanie.

2. W związku z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego podczas rejestracji w Serwisie dane i informacje są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku zmiany takich danych zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji.


VII. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi

1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym momencie rozwiązać Umowę o świadczenie Usług lub Usługi w ramach serwisu WIATROMETR.PL, ze skutkiem natychmiastowym poprzez:

a. usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu, albo

b. usunięcie z systemu lokalizacji z przypisaną do niej Usługą lub Usługami, albo

c. złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit a. powyżej, usunięcie przez Użytkownika Konta Użytkownika, traktowane jest jako wypowiedzenie Umowy o świadczenie wszystkich aktywnych w danym momencie Usług w ramach serwisu WIATROMETR.PL przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. Umowa wygasa z chwilą usunięcia Konta Użytkownika, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze stron. Sposób usunięcia Konta Użytkownika opisany został w Bazie Wiedzy.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit b. powyżej, usunięcie przez Użytkownika lokalizacji, do której przypisana jest aktywna Usługa lub Usługi, traktowane jest jako wypowiedzenie Umowy o świadczenie tych Usług przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. Umowa, lub w przypadku większej ilości Usług Umowy,  wygasają z chwilą usunięcia lokalizacji, do której są przypisane, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze stron. Sposób usunięcia lokalizacji z systemu WIATROMETR.PL opisany został w Bazie Wiedzy.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit c. powyżej, Umowa o świadczenie Usługi lub Usług w ramach serwisu WIATRMETR.PL następuje z chwilą doręczenia Usługodawcy oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może zostać dostarczone osobiście przez Użytkownika, przesłane kurierem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany w § 2 pkt 1 Regulaminu. W powyższym przypadku, Usługodawca niezwłocznie samodzielnie usunie Konto Użytkownika.

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług w ramach serwisu WIATROMETR.PL z ważnych powodów, ze skutkiem natychmiastowym. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług rozumie się w szczególności:

a. naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,

b. stwierdzenie przez Usługodawcę, iż działania Użytkownika stanowią lub grożą naruszeniem przepisów prawa lub praw innych osób, a w szczególności stanowią lub grożą naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej jakichkolwiek podmiotów (w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników),

c. stwierdzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego.

6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika po rejestracji).

7. W przypadku rozwiązana Umowy o świadczenie Usługi lub Usług, następuje usunięcie wszystkich z nimi powiązanych Danych. 


VIII.Treść Serwisu

1. Treść Serwisu, w tym zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie WIATROMETR.PL oraz na stronie internetowej Serwisu materiały informacyjne, analizy, wszelkie wyliczenia, wykresy, broszury, komentarze, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki multimedialne, oraz Baza Wiedzy służą wyłącznie celom informacyjnym.

2. Jakiekolwiek informacje zawarte w Treści Serwisu, w tym w szczególności orientacyjne ceny instalacji turbin wiatrowych podawane w bazie serwisu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą być przez Użytkownika poczytywane za ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego chyba, że w treści danej informacji wyraźnie i jednoznacznie zastrzeżono inaczej. Usługodawca nie jest w jakikolwiek sposób związany informacjami zawartymi w Treści Serwisu chyba, że w treści takiej informacji wyraźnie i jednoocznie zastrzeżono inaczej. 

3. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o funkcjonalności, przeznaczeniu, tematyce, zakresie działalności Serwisu i poszczególnych Usług, a także o zaprzestaniu działalności Serwisu oraz świadczenia poszczególnych Usług. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o Treści Serwisu (zawartości, charakterze itp.), a także do dowolnego zamieszczania, zmieniania lub usuwania poszczególnych elementów Treści Serwisu.


IX. Zakaz Działań Bezprawnych

1. W ramach świadczenia Usług, Usługodawca jedynie udostępnia zasoby swojego Systemu Informatycznego, w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników z poszczególnych Usług na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym wprowadzania i przechowywania Danych meteorologicznych i Danych dotyczących turbin wiatrowych. Usługodawca nie sprawdza poprawności, nie decyduje o rozpowszechnieniu, ani też w żaden sposób nie modyfikuje Danych, wprowadzanych, przechowywanych i prezentowanych w ramach Serwisu przez poszczególnych Użytkowników. 

2. W związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług, Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. W szczególności Użytkownik nie może wprowadzać lub przechowywać w ramach Systemu Informatycznego, jakichkolwiek treści:

a. naruszających prawo, w szczególności naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w tym materiałów o charakterze pornograficznym, rasistowskim, zawierających treści uważanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,

b. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,

c. naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste innych osób, w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników,

d. naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług.

3. Użytkownik nie może korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę, z Serwisu, Bazy Wiedzy lub Treści Serwisu w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania. W szczególności zabronione jest korzystanie z Serwisu oraz Usług w celu destabilizacji pracy, poufności lub integralności Systemu Informatycznego, innych systemów komputerowych należących do Usługodawcy lub osób trzecich, a także naruszenia integralności lub poufności danych zgromadzonych w takich systemach informatycznych. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie oraz Bazie Wiedzy.

4. Kopiowanie lub przedruk Treści Serwisu oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.


X. Warunki Techniczne

1. Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatyczny spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. posiadania dostępu do Internetu,

b. zastosowania przeglądarek Firefox 4, Chrome 15 lub Internet Explorer 10 skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z Javascriptu oraz Cookies,

c. zastosowania w niektórych przypadkach oprogramowania Acrobat Reader.

2. W związku z świadczeniem Usług w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane mogą zostać:

a. Oprogramowanie – po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika na warunki licencji na Oprogramowanie,

b. pliki Cookies.

Serwis został zoptymalizowany dla przeglądarek internetowych o rozdzielczości 1280 x 1024 oraz wyższych.


XI. Własność Intelektualna

1. Usługodawca informuje, iż przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Serwisu, struktury Serwisu, Oprogramowania Komputerowego stanowiącego podstawę funkcjonowania Serwisu, a dobra te chronione są przepisami Prawa Autorskiego.

2. Usługodawca informuje, iż poszczególne elementy Treści Serwisu, w tym artykuły, publikacje, broszury, zdjęcia, prezentacje multimedialne, filmy, programy komputerowe stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono w związku z udostępnieniem danego elementu Treści Serwisu, Usługodawca jest uprawniony z majątkowych praw autorskich do Treści Serwisu lub uzyskał stosowaną licencję, pozwalająca na wykorzystanie takich elementów w ramach Serwisu.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Treści Serwisu (np. artykułów, materiałów, zdjęć, multimediów zamieszczonych przez Usługodawcę w Serwisie) oraz w szczególności w Bazie Wiedzy wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego wyznaczonego przepisami Prawa Autorskiego.

4. Jakiekolwiek korzystanie z Treści Serwisu wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy. W szczególności rozpowszechnianie elementów Treści Serwisu (np. artykułów, materiałów, zdjęć, zamieszczonych przez Usługodawcę) w ramach innych serwisów internetowych, w publikacjach drukowanych, książkach, prezentacjach multimedialnych oraz innych mediach elektronicznych, a także rozporządzanie lub korzystanie z opracowań (przeróbek, adaptacji, modyfikacji) takich elementów Treści Serwisu wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmiennej regulacji zasad korzystania z poszczególnych elementów Treści Serwisu (np. poprzez udostępnienie określonych elementów Treści Serwisu, w szczególności materiałów dedykacyjnych, publikacji, artykułów, programów komputerowych w oparciu o stosowną umowę licencji).


XII. Ochrona prywatności

1. WIATROMETR.PL z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności WIATROMETR.PL zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. WIATROMETR.PL sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) . Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5. Dane prędkości i kierunku wiatru, zmierzone i zaimportowane do systemu przez Użytkownika, mogą zostać wykorzystane przez Usługodawcę do celu analiz, dalszego rozwoju funkcjonalności serwisu i wprowadzania nowych usług.


XIII. Polityka dotycząca cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania. "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

c. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.


XIV. Odpowiedzialność

1. Usługodawca w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie, nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność Treści Serwisu, w szczególności informacji prezentowanych w ramach Usług, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowanie lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w Treści Serwisu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Użytkownika w oparciu o Treść Serwisu, w tym decyzji finansowych podejmowanych na podstawie informacji prezentowanych w ramach Treści Serwisu oraz Usług.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie dane przetwarzane w ramach Usług pochodzą od osób trzecich (np. krzywe mocy turbin zostały dostarczone przez ich producentów lub dystrybutorów; dokładność pomiarów wiatru zależy od sposobu jego wykonania oraz użytego do tego celu urządzenia, itd.), a Usługodawca nie weryfikuje, ani nie modyfikuje takich informacji w żaden sposób. W konsekwencji, Usługodawca w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie, nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność jakichkolwiek danych i informacji zamieszczonych lub wyliczanych w ramach Usług i Treści Serwisu. 

3. Użytkownik przed podjęciem decyzji o inwestycji w daną elektrownię wiatrową powinien potwierdzić, że informacje prezentowane w serwisie są aktualne i nie zawierają błędów bezpośrednio u podmiotu, z którego usług i/lub produktu zamierza skorzystać.


XV. Reklamacje

1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę, jeśli Usługa nie została wykonana lub jej wykonanie nie było zgodne z jej opisem w Bazie Wiedzy.

2. W takim przypadku Użytkownik ma 7 dni na przesłanie reklamacji od momentu wykrycia nieprawidłowości wraz ze szczegółowym opisem nieprawidłowości.

3. Reklamacja powinna zostać doręczona Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub doręczona w inny sposób do lokalu Usługodawcy pod adres wskazany w § 2 pkt 1 Regulaminu (np. przesłana kurierem, listem poleconym, złożona osobiście). Reklamacja powinna określać adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać przesłana odpowiedź na Reklamację. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi, pozostanie ona do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Usługodawcy.

5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie Reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji.

7. Reklamacje dotyczące działania systemu Dotpay powinny być kierowane bezpośrednio do tej firmy.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które do niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Użytkownika do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności.

9. W przypadku pomyłkowego wielokrotnego opłacenia tej samej usługi przez Użytkownika, pomyłkowo wykonana płatność jest zwracana Użytkownikowi po uprzednim potrąceniu kosztów transakcyjnych.


XVI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013r.

2. Z ważnych powodów, Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu. Za ważne powody uzasadniające zmianę Regulaminu rozumie się w szczególności:

a. konieczność dostosowania regulaminu do nowych (zmienionych) przepisów prawa,

b. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień) decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,

c. rozbudowę lub zmianę funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenie nowych Usług,

d. zmianę wysokości opłat za poszczególne Usługi, zasad rozliczania lub sposobu płatności wynagrodzenia za korzystanie z Usług,

e. zmianę zakresu działalności Usługodawcy.

3. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu (informacja widoczna przy kolejnym logowaniu się Użytkownika w Serwisie). Uważa się, iż Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 dni, od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz innymi ewentualnie stosowanymi przez Usługodawcę regulaminami szczegółowymi dotyczącymi określonej Usługi znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami szczegółowego regulaminu dotyczącego konkretnej Usługi, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu szczegółowego, dotyczącego określonej Usługi.OK